مراقبت الکترونیک

سامانه های ثبت تخلفات رانندگی (سرعت سنج شهری و جاده ای)
طرح ملی ناوبر (سامانه جامع الکترونیک دریایی)
سامانه های سرعت سنج لیزری
سامانه های نظارت و پایش تصویری (جاده های، شهری واماکن)
پلاک خوان پارک حاشیه ای
سامانه های موقعیت یاب خودرویی
سامانه های ثبت تخلفات رانندگی (سرعت سنج شهری و جاده ای)
طرح ملی ناوبر (سامانه جامع الکترونیک دریایی)
سامانه های سرعت سنج لیزری
سامانه های نظارت و پایش تصویری (جاده های، شهری واماکن)
پلاک خوان پارک حاشیه ای
سامانه های موقعیت یاب خودرویی
رادار پسیو