ارتباطات رادیویی

سامانه (فرماندهی و کنترل) دیسپچر ارتباطی
شبکه ارتباطی سلولار POC MVNO